Videovalvontatiedot (CCTV, Videovalvonta, valvontakamerat)

Stena Line suorittaa videovalvontaa useissa paikoissa: terminaaleissamme, satamissa, toimistoissamme ja lautoillamme. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa, mitä tarkoituksia varten suoritamme videovalvontaa ja käsittelemme henkilötietojasi, kenelle jaamme niitä ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi.

 

1. Johdanto

Olemme Stena Line Scandinavia AB ja rekisterinumeromme on 556231-7825 (”Stena Line”) ja vastaamme henkilötietojesi käsittelystä rekisterinpitäjänä. Kaikki tämän tietosuojakäytännön viittaukset ”meihin” on katsottava viittauksiksi Stena Lineen. Yhteystietomme löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

 

Seuraavat Stena Line -konsernin yhtiöt ovat mukana videovalvonnassa tietojen käsittelijöinä:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp.z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Tietosuojakäytännön laajuus

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa Stena Linen videovalvonnan käsittelyn terminaaleissamme, satamissamme, toimistoissamme ja lautoillamme. Käsittely koskee kaikkia henkilöitä (vieraat, asiakkaat, työntekijät, yrittäjät, kumppanit), jotka vierailevat meidän terminaaleissamme, joissa toimimme, matkustavat lautoillamme tai työskentelevät meille terminaaleissa ja satamissa tai lautoillamme, ja jotka voidaan nähdä ja tunnistaa tallennetussa materiaalissa, sen kautta tai sen avulla. Tämä kattaa myös terminaalien julkiset alueet sekä viereiset palvelualueet (kassapisteet, lähtöselvitys ja laivaan siirtymisen alue (boarding area)) sekä matkustajien liikkumisalueet. Videovalvonta toimii 24 tuntia vuorokaudessa ja kattaa vain visuaalisen tallennuksen.

 

Missään paikassa ei äänitetä ääntä. Saniteettitilat eivät kuulu valvonnan piiriin.

 

Heti kun tulet alueelle, jossa suoritetaan videovalvontaa, sinulle ilmoitetaan valvonnasta graafisilla kylteillä.

 

3. Mitä henkilötietojesi kategorioita käsittelemme?

Stena Line käsittelee seuraavia henkilötietokategorioita:

 

 • Stillkuvat (pysäytyskuvat) ja lyhyet videojaksot (videoleikkeet tai videosarjat) sinusta (ei äänen tallennusta)
 • Tarvittaessa tiedot mahdollisesta ajoneuvostasi, mukaan lukien auton rekisterinumero

 

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja mikä on tällaisen käsittelyn laillinen perusta, ja kuinka kauan tietoja säilytetään?

Stena Line käsittelee henkilötietojasi alla mainittuihin tarkoituksiin. Stena Linella on oltava kutakin tarkoitusta varten laillinen perusta. Oikeusperusta voisi olla esim. (i) suostumuksesi asiaan liittyvään käsittelytoimintaan, (ii) että käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka osapuoli olet, (iii) että käsittely on tarpeen laillisen velvollisuuden seuraamiseksi ja täyttämiseksi, tai (iiii) että Stena Linella tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja, jota ei syrjäytä toiveesi henkilötietojen käsittelyn lopettamisesta. Jokaisen alla luetellun tarkoituksen kohdalla yksilöidään oikeusperusta, johon Stena Line nojaa.

 

Valvonnan tarkoituksena on ensisijaisesti, että Stena Line voi varmistaa turvallisen ympäristön kaikille yksityishenkilöille sekä tukea yhtiön ennalta ehkäisevää työtä henkilöitä tai omaisuutta uhkaavia vakavia tapauksia vastaan sekä vahinkojen ja varkauksien tutkinnassa. Valvonnan tavoitteena on myös estää luvattomat käynnit satamissa, toimistoissa, aluksissa ja laivoissa olevilla rajoitetuilla alueilla sekä tarjota visuaalista tukea Stena Linen turvallisuusosastolle.

 

Stena Linen yhtiöt ovat myös velvollisia noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia. Kansainvälinen alusten ja satamarakenteiden turvasäännöstö (International Ship and Port Facility Security, ISPS) on muutos merenkulun turvatoimia koskevaan ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) tehtyyn yleissopimukseen (1974/1988), ja se sisältää alusten, satamien ja valtion virastojen vähimmäisturvajärjestelyt. Siinä määrätään hallituksille, laivayhtiöille, aluksien henkilökunnille ja satama-/toimitilahenkilöstölle velvollisuus ”havaita turvallisuusuhat ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kansainvälisessä kaupassa käytettäviin aluksiin tai satamiin (satamarakenteisiin) vaikuttavia turvallisuuteen liittyviä välikohtauksia vastaan”. EU on saattanut määräykset voimaan Euroopan komission 31. maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksella (EY) N:o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien tehostamisesta. Iso-Britannia (Yhdistynyt kuningaskunta) on ottanut käyttöön vuoden 2004 Kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvasäännöstön säännökset.

 

Ongelmatapauksessa videotallenteiden tallentamisen tarkoituksena on turvata todisteet tämän tapauksen materiaalin välittämiseksi asiaankuuluville valtion viranomaisille tai elimille (esim. poliisille, viranomaisille, tuomioistuimille, syyttäjälle jne.) ja muille valtuutetuille tahoille (esim. vakuutusyhtiöt).

 

Videovalvontatallenteet pääsääntöisesti ylikirjoitetaan tai poistetaan automaattisesti enintään 30 päivää tallennuspäivän jälkeen. Tallenteen ylikirjoituksen tai poistamisen tarkka aika riippuu kyseessä olevien tallennusvälineiden tai -järjestelmän teknisistä ominaisuuksista ja/tai muistikapasiteetista. Ongelmatapauksessa tai muun välikohtauksen tapauksessa tai jos tallenne on osa poliisin raporttia tai meneillään olevaa poliisitutkintaa, valvontatallennetta voidaan käsitellä niin kauan kuin on tarpeen tapahtumaan liittyvien vaatimusten ja korvausvaatimusten nostamiseksi tai esittämiseksi tai sellaisilta vaatimuksilta tai korvausvaatimuksilta puolustautumiseksi.

 

Alta löydät taulukon, jossa on yhteenveto tarkoituksesta, laillisesta perusteesta ja säilytysajasta.

 

TarkoitusOikeudellinen perustaSäilytysaika
Henkilöiden turvallisuuden varmistaminenOikeutettu etu

Enintään 30 päivää

 

Omaisuuden turvallisuuden varmistaminenOikeutettu etu

Enintään 30 päivää

 

Tietoturvan varmistaminen (mukaan lukien liikesalaisuudet ja Stena Linen immateriaalioikeudet)Oikeutettu etu

Enintään 30 päivää

 

Osana tutkimuksia mahdollisten (lakien, sääntöjen tai ehtojen) rikkojien henkilöllisyyksien selvittäminen mahdollisen tutkinnan tai vaateiden puolustamisen yhteydessäOikeutettu etu30 päivää tai kunnes käynnissä oleva prosessi on saatu päätökseen

 

 

5. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi ja keiden kanssa jaamme henkilötietojasi?

Toimiakseen yllä lueteltujen tarkoitusten mukaisesti Stena Line on valtuuttanut työntekijät pääsemään videovalvontajärjestelmiin ja tallennettuihin materiaaleihin. Sijainnista ja reitin tyypistä riippuen nämä valtuutetut työntekijät ovat osa osiossa 1 listattuja yhtiöitä.

 

Tietyissä sijainneissa tietoja saattavat käsitellä tietojen käsittelijät. Tietojenkäsittelijät ovat yrityksiä, jotka Stena Line on palkannut turva- ja valvontatehtäviin sekä videovalvontajärjestelmien käyttöön. Nämä yhteistyökumppanit on valittu huolellisesti, eivätkä ne saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin tarjotakseen sovittuja palveluja, joita varten ne ovat Stena Linen palveluksessa.

 

Täyttääksemme yllä luetellut tarkoitukset Stena Line jakaa henkilötietosi seuraavien vastaanottajien kanssa:

 

 • tietojenkäsittelijöinämme Securitas Sverige AB, Tukholma, Ruotsi ja sen tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Puolassa ja Tanskassa
 • asiaankuuluvat valtion palvelut tai valtion elimet (esim. poliisi, viranomaiset, tuomioistuimet, syyttäjänvirasto jne.) ja muut valtuutetut tahot (esim. vakuutusyhtiöt)
 • muut Stena Line -konsernin yritykset.

 

6. Siirrämmekö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ja Ison-Britannian (Yhdistyneen kuningaskunnan) ulkopuolelle?

Stena Line käsittelee henkilötietojasi EU:ssa/ETA:ssa ja Isossa-Britanniassa.

 

Koska toimimme myös Isossa-Britanniassa (Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Ison-Britannian ja EU:n välisillä lauttareiteillä, henkilötietojen käsittely voi tarkoittaa myös sitä, että tietoja käsitellään tai siirretään Isossa-Britanniassa, Isoon-Britanniaan tai EU:hun. Isoa-Britanniaa pidetään kolmantena maana, mutta EU-komissio on myöntänyt Isolle-Britannialle riittävyyspäätöksen. Ison-Britannian hallitus oli jo pitänyt EU-maita riittävinä. Tämä tarkoittaa, että tietoa voidaan edelleen siirtää vapaasti EU:n ja Ison-Britannian välillä.

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ja Ison-Britannian ulkopuolelle.

 

7. Mitä oikeuksia sinulla on?

Alla on yhteenveto oikeuksista, jotka sinulla on Euroopan tietosuojalainsäädännön nojalla. Näiden oikeuksien käyttö on maksutonta ja voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjallisen pyynnön. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi (katso yhteystiedot tämän tietosuojakäytännön lopusta).

 

Huomioi, että Stena Line tekee aina arvion pyynnöstä käyttää oikeutta määrittääkseen, onko pyyntö pätevä. Kaikki alla luetellut oikeudet eivät ole ehdottomia, ja poikkeuksia voidaan soveltaa.

 

Alla mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien Stena Linen henkilötietojesi käsittelyä.

 

a) Pääsyoikeus. Sinulla on pyynnöstä oikeus saada kopio henkilötiedoistasi, joita Stena Line käsittelee, ja myös saada lisätietoa siitä, miten Stena Line käsittelee henkilötietojasi.

 

b) Oikeus oikaisuun. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi oikaistuiksi ja/tai täydentää niitä, jos ne ovat epätarkkoja ja/tai puutteellisia.

 

c) Oikeus tietojen poistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää Stena Linea poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä seuraavissa olosuhteissa:

 

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty
 • peruutat suostumuksesi käsittelyyn, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta
 • vastustat pätevällä syyllä henkilötietojesi käsittelyä
 • henkilötietoja on käsitelty laittomasti tai
 • henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

d) Oikeus rajoittaa käsittelyä. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavissa olosuhteissa:

 

 • henkilötietojen oikeellisuutta tutkitaan
 • käsittely on laitonta tai sitä ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin, mutta vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan rajoittamista
 • Stena Line ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaatimusten tekemiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja tällaista vastustusta tarkistetaan.

 

e) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet antanut Stena Linelle, siirtääksesi ne toiselle palveluntarjoajalle, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimuksen täyttämiseen.

 

f) Yleinen vastustusoikeus. Sinulla on yleinen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu Stena Linen oikeutettuihin etuihin. Jos vastustat, meidän on osoitettava, että meillä on pakottavat oikeutetut perusteet tällaiselle käsittelylle tai että tarvitsemme henkilötietoja oikeudellisten vaateiden tekemiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

 

g) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos teet tämän, Stena Line ei voi enää käsitellä henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.

 

8. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien viestintäkanavien kautta:

 

Pääkonttori:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Ruotsi

Sähköposti: info.se@stenaline.com

Puh: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Huomaathan, että olemme nimenneet tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

 

Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Ruotsi

Sähköposti: dpo@stenaline.com

Puh: +46 (0) 31 – 85 80 00

 

Nämä tiedot päivitettiin 19. lokakuuta 2021, ja uusin versio on aina saatavilla tällä sivustolla. Tietojen sisältöä voidaan muuttaa lakien ja määräysten muuttuessa.