Rajoitusten alaisten esineiden kuljettaminen

Voinko ottaa mukaan ylimääräistä polttoainetta?

Et. Turvallisuusmääräysten mukaisesti ylimääräisiä polttoainesäiliöitä ei saa kuljettaa yksityisissä ajoneuvoissa.

 

Voinko kuljettaa mukanani kaasua?

Kansainvälisen ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan matkustajien, jotka haluavat kuljettaa kaasuja sylintereissä (paine- tai kaasusäiliöissä), on noudatettava alla olevia määräyksiä, joita yhtiöllä on velvollisuus noudattaa asianmukaisten säädösten täyttämiseksi. Yhtiö voi kuljettaa myös muita kaasuja, joita ei ole erikseen lueteltu alla. Saat tätä koskevia neuvoja rahtiosastoltamme. Vastuu sen tarkistamisesta, onko kuljetettavat aineet tai tavarat ilmoitettava, jää aina asiakkaalle. Stena Line ei ota vastuuta viivästyksestä tai tällaisten tuotteiden kuljettamisesta kieltäytymisestä, jos lakimääräykset tai ehdot eivät ole täyttyneet tai jos tuotteista ei ole ilmoitettu etukäteen varauksen yhteydessä.

 

Propaani- ja butaanikaasua saa kuljettaa vain yksityiskäyttöön (ts. leirintäkäyttöön) enintään 47 kg:n säiliöissä (pois lukien kaasusäiliön paino).

 

Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja sukelluskaasuja (mukaan lukien ilma) voidaan kuljettaa yksityisissä ajoneuvoissa, joita käytetään matkustajien ja heidän henkilökohtaisten sukellusvälineidensä kuljettamiseen, seuraavien ehtojen mukaisesti: (i) Kuljetettavat kaasupullot on tarkoitettu ainoastaan matkustajan henkilökohtaiseen käyttöön. (ii) Sylintereiden enimmäismäärä ajoneuvoa kohden on kuusi, ja ne saavat olla kooltaan F tai pienempiä (eli enintään 60 litran kokonaisvesikapasiteetti) ja sisältää joko PURISTETTUA ILMAA (UN 1002), PURISTETTUA HAPPEA (UN 1072) tai PURISTETTUA KAASUA, PALAVA N.O.S (happi, typpioksidi) (UN 3156) (tällä on yleensä kauppanimi ”Entenox”). (iii) Kaikki sylinterit on kiinnitettävä ajoneuvoon liikkumisen estämiseksi. (iv) Muita vaarallisia aineita (mukaan lukien syttyvät kaasut ja syttyvät nesteet) ei saa missään olosuhteissa kuljettaa samassa ajoneuvossa kuin näitä ”sukelluskäyttöön” tarkoitettuja kaasuja.

 

Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua lääkehappea saa kuljettaa yksityisajoneuvoissa (joita käytetään sairaiden tai vammautuneiden henkilöiden kuljettamiseen). Ajoneuvoissa saa olla enintään kuusi enintään F-kokoista (eli enintään 60 litran kokonaisvesikapasiteetin) säiliötä, jotka sisältävät UN 1072 – puristettua happea, edellyttäen, että potilaalla on lääkärin kirje, jossa ilmoitetaan, että hän tarvitsee lääkehappea.

 

Kalibrointikaasua, joka ei ole myrkyllistä ja jota käytetään ainoastaan kalibrointitarkoituksiin, voidaan kuljettaa edellyttäen, että painesäiliöiden (sylinteri) tai kaasua sisältävien pienten säiliöiden (kaasupatruunat) kokonaisvesikapasiteetti ei ylitä 50 litraa.

 

Syttymättömät kaasut (luokka 2.2) voidaan hyväksyä kuljetukseen, jos niitä kuljetetaan alle 200 kPa:n paineessa 20 ºC:ssa eivätkä ne ole nesteytettyjä tai jäähdytettyjä nestekaasuja. Huomaa, että F-koon vesitilavuus on 9,4 litraa, ja sen mitat ovat noin 930 mm x 140 mm.

 

Huomaa, että kuljetusvaatimukset koskevat myös nimellisesti tyhjiä sylintereitä, sillä kansainvälisissä määräyksissä ”tyhjiä” painesäiliöitä (sylintereitä) pidetään vaarallisina aineina, ellei niitä puhdisteta ja sylinterin mukana toimiteta tästä sertifikaattia. Kaasunsyöttö on aina suljettava edellä mainittuja tarkoituksia varten, paitsi jos sylinteriä käytetään edellä mainituissa lääketieteellisissä sovelluksissa. Kaikki sylinterit on suojattava asianmukaisesti aluksen liikkumiselta ja sytytys- ja lämpölähteiltä. Pidätämme oikeuden tarkistaa, onko sylinteri tyhjä, tai pyytää todistusta puhdistuksesta, jos sylintereitä kuljetetaan ja ne ilmoitetaan ”tyhjiksi”. Kaikki edellä mainitut asiat on ilmoitettava yhtiölle soittamalla asiakaspalveluumme vähintään 24 tuntia ennen lähtöpäivää ja -aikaa ja uudelleen lähtöselvityspisteessä/-tiskillä saavuttaessa satamaan. Asetyleenikaasua ei saa kuljettaa milloinkaan tai missään olosuhteissa.

 

Voinko kuljettaa laivalla mukanani tuliaseita ja/tai ammuksia?

Tuliaseita, urheiluaseita ja ammuksia kuljetetaan ainoastaan yhtiön tiukkojen käytäntöjen mukaisesti, joissa otetaan huomioon kaikki ajoreiteillämme matkustushetkellä sovellettavat sääntömääräiset ja/tai lakisääteiset määräykset. Tuliaseet, urheiluaseet ja ammukset täytyy ilmoittaa yhtiölle varausta tehtäessä soittamalla asiakaspalveluumme. Tämä varaus ja ilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen lähtöhetkeä, ja asiasta on ilmoitettava uudelleen lähtöselvityspisteessä/-tiskillä saavuttaessa satamaan. Matkustukseen on ehkä myös käytettävä rahtilippua riippuen kuljetettavista tavaroista. Koska lainsäädäntö voi muuttua, pidätämme oikeuden muuttaa kuljetusehtojamme lyhyellä varoitusajalla. 

 

Yksityisajoneuvossa saa kuljettaa enintään 1000 UN-luokan 1.4 patruunaa ilman asiakirjoja edellyttäen, että patruunat ovat valmistajan alkuperäispakkauksessa. Määrät, jotka ylittävät tämän rajan tai jotka eivät ole luokan 1.4 mukaisia, on ilmoitettava ja kuljetettava IMDG-koodin täydellisten määräysten mukaisesti, ja vain, jos ”vaarallisten aineiden vaatimustenmukaisuusasiakirja” sallii tällaisen kuljetuksen. Yli 1000 patruunan ammusmäärille, joita kuljetettaisiin ainoastaan vaarallisten aineiden ilmoituksella, on tehtävä varaus ja ostettava lippu rahtiosastomme kautta (tämä riippuu myös pyydetystä aluksesta/reitistä ja siitä, onko sillä lakisääteisten alussertifikaattien mukainen lupa toimia näin). Nämä tiedustelut tulee osoittaa rahtivarausosastollemme.

 

Vaatimuksena on, että tuliaseille on aina lähtö- ja/tai määränpäämaahan soveltuva lupa, jonka tulee olla saatavilla tarkastusta varten pyydettäessä. Kun tuliaseita kuljettava ajoneuvo saapuu satamaan, asiasta ilmoitetaan päivystäjällemme ja sataman turvallisuusosastolle, minkä jälkeen toteutetaan paikallisesti dokumentoidut menettelyt, jotta voidaan varmistaa, että seuraavat toimenpiteet suoritetaan tarpeen mukaan: 

 

Tuliaseet, urheiluaseet ja ammukset jäävät ajoneuvoon matkan ajaksi edellyttäen, että:

a) tuliaseet, urheiluaseet ja ammukset ovat poissa näkyviltä ja sopivassa lukitussa laatikossa ajoneuvon tavaratilassa

b) kuormaaja tai hänen nimeämänsä varamies on vahvistanut, että kaikki ajoneuvon ovet on lukittu

c) ajoneuvon matkustajat pysyvät tarkassa valvonnassa, kunnes he poistuvat autokannelta.

 

Kun laiva saapuu määränpäähänsä, menettely tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kyseisen sataman paikallisten dokumentoitujen menettelyjen mukaisesti.

 

Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tiedot aseista, sarjanumeroista, metsästysluvista ja aseluvista. 

 

Jalan matkustavat

Tuliaseiden, urheiluaseiden, ammusten, miekkojen, veitsien, teräaseiden ja vaarallisten aineiden kuljettaminen jalan matkustettaessa on aina kiellettyä. Lisätietoja on tarvittaessa saatavilla lähtösataman päivystäjältä. 

 

Voinko ottaa matkalle mukaan vaarallisia aineita?

Vaarallisten aineiden, tuliaseiden tai ammusten kanssa ei saa matkustaa ilman ennakkolupaa. Ajoneuvosta vastuussa olevan henkilön on aina noudatettava kaikkia voimassa olevia määräyksiä varaus- ja matkustushetkellä ja tarvittaessa esitettävä pyynnöstä kaikki asiaankuuluvat ilmoitukset tai luvat. Vaarallisiin aineisiin merikuljetuksessa, kansainvälisen merikuljetussäännösten (IMDG) mukaan, sisältyvät seuraaviin luokkiin luokitellut ja tunnistetut aineet tai esineet:

  • räjähteet (luokka 1)
  • kaasut (palavat, palamattomat, myrkylliset – luokka 2.1, 2.2 tai 2.3)
  • palavat nesteet (luokka 3) 
  • helposti syttyvät kiinteät aineet (luokka 4.1, 4.2 tai 4.3)
  • hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit (luokka 5.1 tai 5.2)
  • myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet (luokka 6.1 tai 6.2) 
  • radioaktiiviset aineet (luokka 7)
  • syövyttävät aineet (luokka 8) 
  • muut vaaralliset aineet ja esineet (luokka 9)
  • merien saasteet (MARPOL-säädösten mukaan).

On epäkäytännöllistä luetella tiettyjä tuotteita, jotka on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi, koska luettelo ei ole tyhjentävä. Vastuu sen tarkistamisesta, onko kuljetettavat aineet tai tavarat ilmoitettava, jää aina asiakkaalle; Stena Line ei ota vastuuta viivästyksestä tai tällaisten tavaroiden kuljettamisesta kieltäytymisestä, jos lakimääräykset tai ehdot eivät ole täyttyneet. 

 

Voinko tuoda sianlihaa tai sianlihatuotteita Isoon-Britanniaan EU:sta tai EFTA-maista?

 

1. syyskuuta 2022 alkaen on laitonta tuoda Isoon-Britanniaan yli 2 kg painavia sianlihoja tai sianlihatuotteita EU:n ja Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvista (EFTA) maista, ellei näillä tuotteilla ole EU:n terveysmerkkiä tai jollei niitä ole kaupallisesti pakattu ”EU:sta peräisin oleviksi”. Tämä ei koske kaupallista tuontia, johon toimenpide ei vaikuta.